Biegły rewident - ogłoszenie

Rada Nadzorcza
Uzdrowiska Ciechocinek S.A.
z   siedzibą   w   Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Uzdrowiska Ciechocinek S.A.
za rok obrotowy 2019 i 2020

 

Warunki badania sprawozdania finansowego Uzdrowiska Ciechocinek S.A.  za rok obrotowy 2019 i 2020:

1)  Biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe Spółki i sporządzi pisemne sprawozdanie o tym czy jest ono rzetelne, prawidłowe i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

2)  Biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby, do obecności w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień na Walnym Zgromadzeniu Uzdrowiska Ciechocinek S.A., zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020, o którego terminach powiadomiony będzie z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020 ponosi biegły rewident.

3)  Biegły rewident będzie zobowiązany do obecności, w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. po przedłożeniu sprawozdania  z badania, dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej (nie więcej niż dwukrotnie). O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej biegły rewident będzie powiadomiony z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4)  Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Uzdrowiska Ciechocinek S.A.

5)  Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

6)  Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. powinno nastąpić nie później niż w dniu 16.03.2020r.  Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. powinno nastąpić nie później niż w dniu 15.03.2021r.

7)  Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres: Uzdrowisko Ciechocinek S.A., 87-720 Ciechocinek ul. Kościuszki 10, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Uzdrowiska Ciechocinek S.A.”. Oferty powinny wpłynąć do siedziby Uzdrowiska Ciechocinek S.A. w terminie do dnia 14.06.2019r. do godziny 14.00. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Uzdrowiska Ciechocinek S.A.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

  1. a) Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
  2. b) Udokumentowanie statusu prawnego biegłego rewidenta - aktualne (wydane najpóźniej na jeden miesiąc przed datą złożenia oferty) następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  3. c) Dokument potwierdzający posiadanie przez biegłego rewidenta aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
  4. d) Pisemne oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta określonych prawem warunków do sporządzenia niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  5. e) Pisemne zobowiązanie biegłego rewidenta do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu;
  6. f) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawienia biegłego rewidenta;
  7. g) Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. i 2020r., sporządzenie pisemnego sprawozdania o badanym sprawozdaniu finansowym;
  8. h) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
  9. i) Wykaz istotnych, wg oferenta, podmiotów, w których przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie.

Wchodzące w skład oferty dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

Kryteriami oceny ofert będą:

-   cena,    

-   doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego branży z zakresu ochrony zdrowia.

Oferty nie spełniające  wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po terminie, określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego konkursu ofert bez wyboru oferty oraz unieważnienia niniejszego konkursu ofert w każdym czasie, bez podania przyczyny – bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Uzdrowiska Ciechocinek  S.A. z tego tytułu.

Zobacz także

WYDARZENIA