Ogłoszenie dotyczące wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza
Uzdrowiska Ciechocinek S.A.
z   siedzibą   w   Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Uzdrowiska Ciechocinek S.A.
za rok obrotowy 2023 i 2024

Warunki badania sprawozdania finansowego Uzdrowiska Ciechocinek S.A.  za rok obrotowy 2023 i 2024:

1)  Biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 i sporządzi pisemne sprawozdanie o tym czy jest ono rzetelne, prawidłowe i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
2)  Biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby, do obecności w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień na Walnym Zgromadzeniu Uzdrowiska Ciechocinek S.A., zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 ponosi biegły rewident.
3)  Biegły rewident będzie zobowiązany do obecności, w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. po przedłożeniu sprawozdania z badania, dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej (nie więcej niż dwukrotnie).   O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej biegły rewident będzie powiadomiony z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4)  Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Uzdrowiska Ciechocinek S.A.
5)   Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
6)  Przedłożenie  sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023r. powinno nastąpić nie później niż w dniu 28.03.2024r. Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024r. powinno nastąpić nie później niż w dniu 27.03.2025r.
7)  Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres: Uzdrowisko Ciechocinek S.A., 87-720 Ciechocinek ul. Kościuszki 10, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Uzdrowiska Ciechocinek S.A.”. Oferty powinny wpłynąć do siedziby Uzdrowiska Ciechocinek S.A. w terminie do dnia 31.07.2023r. do godziny 13.00. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Uzdrowiska Ciechocinek S.A.


Oferta powinna zawierać w szczególności:

- Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

- Udokumentowanie statusu prawnego biegłego rewidenta - aktualne (wydane najpóźniej na jeden miesiąc przed datą złożenia oferty) następujące dokumenty:  odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

- Dokument potwierdzający posiadanie przez biegłego rewidenta aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

- Pisemne oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta określonych prawem warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

- Pisemne zobowiązanie biegłego rewidenta do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu;

- Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawienia biegłego rewidenta;
Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023r. i 2024r. i  sporządzenie pisemnych sprawozdań z badanych sprawozdań finansowych;

- Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
Wykaz istotnych, wg oferenta, podmiotów, w których przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie.
Wchodzące w skład oferty dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego lub adwokata lub osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
Kryteriami oceny ofert będą:
-cena,
-doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego branży z zakresu ochrony zdrowia.

 

Oferty nie spełniające  wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po terminie, określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego konkursu ofert bez wyboru oferty oraz unieważnienia niniejszego konkursu ofert w każdym czasie, bez podania przyczyny – bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych i prawnych dla  Uzdrowiska Ciechocinek  S.A. z tego tytułu.

Zobacz także

AKTUALNOŚCI

Ta strona korzysta z plików cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poniżej możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by blokować niektóre lub wszystkie pliki cookie.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Domena Typ Czas trwania
_ga .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 2 years
_gid .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 day
_gat_gtag_[id] .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 minute
_ym_d .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 year
_ym_visorc .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic session
_ym_isad .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 2 days
_ym_uid .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 year

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisz wybór Zatwierdź wszystko