Zapowiedź remontu tężni nr 3

W ramach renegocjacji naszego Regionalnego Programu Operacyjnego udało się wygospodarować specjalne środki, które będziemy mogli przeznaczyć na wymagającą natychmiastowej interwencji tężnię nr 3 w Ciechocinku. Kolejny etap modernizacji ciechocińskich tężni oraz renowację basenu chcielibyśmy zrealizować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Zarząd województwa kujawsko – pomorskiego uruchamia specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. To efekt zakończonych sukcesem renegocjacji naszego RPO z Komisją Europejską. Środki mogą trafić między innymi na modernizację tężni - marszałek Piotr Całbecki mówił o tym podczas dzisiejszej (13 września) konferencji prasowej w Ciechocinku. 

Dotacje na rozwój tzw. endogenicznych potencjałów województwa to całkowicie nowa dziedzina wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o wykorzystanie i rozwój specyficznych potencjałów wynikających z uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych regionu. W naszym regionie zidentyfikowano trzy takie dziedziny – turystykę, uzdrowiska i kulturę. Wsparcie ma pomóc w tworzeniu trwałych miejsc pracy oraz wzmacniać znaczenie społeczno-gospodarcze średniej wielkości miast – zwłaszcza Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych.

Uruchomienie specjalnych środków na ten cel to efekt renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonych przez marszałkowską administrację z Komisją Europejską. W wyniku zabiegów marszałka Piotra Całbeckiego Unia Europejska zgodziła się przeznaczyć na ten obszar działań 25 milionów euro, czyli około 107 milionów złotych.

Kryteria naborów, w ramach których będzie można ubiegać się o wsparcie zostały już zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO. Środki trafią między innymi na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz obiektów uzdrowiskowych wraz z zakupem wyposażenia. Wśród beneficjentów znajdą się między innymi samorządy terytorialne, firmy, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Pomoc będzie dzielona w ramach czterech schematów:

Turystyka oparta o potencjał wody - alokacja 20 mln zł

 • Przykładowy projekt – mariny, 
 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • preferencja punktowa dla: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia i ich obszarów funkcjonalnych; projektów w otoczeniu Zbiornika Włocławskiego; projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy; projektów partnerskich

Kultura i uzdrowiska - alokacja 50 mln zł

 • Projekty oparte o zasoby dziedzictwa kultury i walory miejscowości uzdrowiskowych
 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • Preferencja dla: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia i ich obszarów funkcjonalnych; miejscowości o statusie uzdrowiska; obiektów wpisanych na listę UNESCO lub uznanych za Pomniki Historii; nieruchomych zabytków drewnianych; projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy

Projekty turystyczne „dla wszystkich” - alokacja 30 mln zł

 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • Inwestycje w oparciu o wykorzystanie unikatowych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych lub dziedzictwa kulturowego
 • Preferencja dla: projektów zlokalizowanych w ośrodkach ruchu turystycznego o znaczeniu międzynarodowym (Bydgoszcz i Toruń); projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy

Projekty grantowe – alokacja 5-7 mln zł

 • Podział wsparcia podzielono na dwa etapy: samorząd województwa najpierw wybierze instytucję otoczenia biznesu, która dotrze ze wsparciem grantowym do firm – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Dofinansowanie do 500 tys. zł na 1 przedsiębiorstwo
 • Wsparcie na infrastrukturę rekreacyjną  lub bazę noclegową 
 • Inwestycje na obszarach o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, w powiatach o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka oraz na obszarach chronionych

W dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami mediów w Ciechocinku uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz oraz prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Marcin Zajączkowski.

 

W oparciu o informację rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego dostępną na www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33155-ponad-sto-milionow-zlotych-na-turystyke-uzdrowiska-i-kulture

Zobacz także

WYDARZENIA