Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych gości i klientów 
Uzdrowiska Ciechocinek S.A.

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna  Państwa danych osobowych.

1.  Administratorem danych osobowych jest:

Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku, ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek.

Dane kontaktowe:

Telefon: 54 283 60 78
Fax: 54 283 62 95
e-mail: sekretariat@uzdrowiskociechocinek.pl 

2.  Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji Państwa praw przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl

Dane kontaktowe:

Cezary Kowalski
e-mail: iod@uzdrowiskociechocinek.pl
Telefon: 54 283 60 78

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług zdrowotnych;
 • świadczenia usług hotelarskich,
 • rozliczania świadczonych usług;
 • rozliczania sprzedaży naszych produktów (wystawienie faktury);
 • archiwizacji danych;

na podstawie:

 • Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawartej przez Państwo z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obowiązku wynikającego z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Możemy przetwarzać Państwa dane również w innych określonych celach (np. marketingowych), na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.  Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe możemy powierzać podmiotowi przetwarzającemu świadczącemu usługi informatyczne (Softor Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku), na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem.

4.  Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

 • dokumentacja medyczna:
  • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu;
  • 30 lat od ostatniej wizyty pacjenta, który zmarł z powodu uszkodzenia ciała lub zatrucia;
 • faktury: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
5.  Państwa prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Państwu:

 • prawo żądania dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo żądania przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
6.  Informacja o wymogu (dobrowolności) podania danych:

Podanie danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie usług świadczonych przez Administratora (dokonanie rezerwacji, zameldowanie, wystawienie faktury, skorzystanie z usług leczniczych). Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia z nami umowy w celu realizacji świadczeń wymienionych w punkcie 3.

 

Zobacz także

AKTUALNOŚCI