Regulamin Newslettera Uzdrowiska Ciechocinek

Regulamin usługi newsletter

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą: 87-720 Ciechocinek przy ul. Kościuszki 10, NIP 891-000-30-34, REGON 910869972, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod nr KRS 0000062945, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 24.750.000,00zł zwaną dalej „Uzdrowisko Ciechocinek”. Dane kontaktowe:
  adres pocztowy: Uzdrowisko Ciechocinek S.A 87-720 Ciechocinek ul. Kościuszki 10
  adres poczty elektronicznej: sekretariat@uzdrowiskociechocinek.pl
  numer telefonu: 54 283 6078, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Uzdrowisko Ciechocinek informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje dotyczące usług i produktów Uzdrowisko Ciechocinek S.A., w szczególności informacje handlowe i marketingowe, w tym reklamowe i promocyjne.
 5. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez Uzdrowisko Ciechocinek.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  informację o Uzdrowisku Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku jako nadawcy Newslettera,
  wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl:
  podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz mnie”,
  kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Uzdrowisko Ciechocinek wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdź zapis na newsletter Uzdrowiska Ciechocinek”.
 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na email: iod@uzdrowiskociechocinek.pl lub na adres podany w punkcie 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody. Dane osobowe Użytkownika możemy powierzać podmiotom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem (podmioty świadczące usługi Newslettera, Hostingu). Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Użytkownik ma w każdym czasie prawo rezygnacji ze świadczenia usługi Newsletter, poprzez dokonanie czynności wyrejestrowujących polegających na:
  klikniecie odpowiedniego pola – link oznaczony jako „Rezygnuję z usługi Newslettera” w treści wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika,
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@uzdrowiskociechocinek.pl.
  Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Użytkownik zostaje wykreślony z listy Newslettera Uzdrowiska Ciechocinek.
 13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter.
 14. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@uzdrowiskociechocinek.pl,
  telefonicznie, dzwoniąc na numer: 54 283 6078, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 16. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Uzdrowisko Ciechocinek zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 17. Uzdrowisko Ciechocinek zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://www.uzdrowiskociechocinek.pl/o-uzdrowisku/wydarzenia-2/ochrona-danych-osobowych/regulamin-newslettera-uzdrowiska-ciechocinek wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na powyższej stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 19. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem uzdrowiskociechocinek.pl/o-uzdrowisku/wydarzenia-2/ochrona-danych-osobowych/regulamin-newslettera-uzdrowiska-ciechocinek w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
 20. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.uzdrowiskociechocinek.pl/o-uzdrowisku/wydarzenia-2/ochrona-danych-osobowych/polityka-prywatnosci

 

Zobacz także

AKTUALNOŚCI

Ta strona korzysta z plików cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poniżej możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by blokować niektóre lub wszystkie pliki cookie.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Domena Typ Czas trwania
_ga .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 2 years
_gid .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 day
_gat_gtag_[id] .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 minute
_ym_d .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 year
_ym_visorc .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic session
_ym_isad .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 2 days
_ym_uid .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 year

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisz wybór Zatwierdź wszystko