2010 - Promocja produktów i usług wspierana przez województwo kujawsko-pomorskie

Informujemy, że w wyniku konkursu w ramach działania 5.5 „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów” Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. złożyło projekt pt. „Promocja lecznictwa uzdrowiskowego i innych usług turystycznych w obiektach Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. oraz wód mineralnych „Krystynka” szansą na szybszy rozwój marki „Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek” S.A. i „Krystynka” jako produktów nieodłącznie związanych z regionem województwa kujawsko-pomorskiego.”.

Projekt 132/RP.III/5.5/2010 zyskał uznanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Instytucji Zarządzającej) w związku z czym po dokonaniu weryfikacji zgodności z kryteriami oceny przyznano dofinansowanie na realizację projektu. Całkowita kwota wydatków wyniosła 58.535,30 zł z czego kwota wydatków kwalifikowanych to 30.528,78 zł. Dofinansowanie wyniosło 85% wydatków kwalifikowanych. Pomoc udzielona z tego programu obejmuje: wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych; przygotowanie i prezentację oferty handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw, w tym udział w charakterze wystawcy na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym.

Dofinansowanie ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5 – Promocja i rozwój markowych produktów Oś priorytetowa 5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, wyniosło 25 949,46 zł.

Zobacz także

WYDARZENIA