2013 - Przebudowa obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dr Markiewicza wraz z zakupem wyposażenia

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zakończyło realizację projektu pt. „Przebudowa obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dr Markiewicza wraz z zakupem wyposażenia”. Projekt był realizowany od stycznia 2013r. do lipca 2015r.

Projekt został dofinansowany na podstawie umowy nr WP-II-W.433.6.3.2013 z dnia 3 lutego 2014 o dofinansowanie ww. projektu, który został zarejestrowany pod numerem RPKP.06.02.00-04-004/13.
Przedmiotem inwestycji była m.in. przebudowa budynku "Kasztelanki" (części obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im dr Markiewicza), oraz modernizacja pozostałej części obiektu. Na inwestycję składa się również przebudowa basenu z zapleczem i stacja uzdatniania wody wraz z przebudową hydroforni. Ponadto zostało zakupione wyposażenie pokoi, punktu żywieniowego, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, oraz wyposażenie szkolne.

Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 5.032.791,55 zł, koszt kwalifikowalny projektu wynosi 4.658.397,15 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.959.637,57 zł stanowiące 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. wyniósł 1.073.153,98 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zobacz także

WYDARZENIA