2014 - Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego nr 4 "Dom Zdrojowy" oraz podniesienie standardu technicznego obiektu

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 6.2 „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. rozpoczyna realizację projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego nr 4 "Dom Zdrojowy" oraz podniesienie standardu technicznego obiektu poprzez przebudowę basenu ze stacją uzdatniania wody, poprawę dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz prace termomodernizacyjne".

Projekt zyskał uznanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Instytucji Zarządzającej) w związku z czym podpisano umowę nr WP-II-W.433.6.3.2014 z dnia 30 czerwca 2014 o dofinansowanie ww. projektu, który został zarejestrowany pod numerem RPKP.06.02.00-04-001/14.
Inwestycjia będąca przedmiotem projektu obejmuje przebudowę basenu wraz ze stacją uzdatniania wody, przebudowę tarasu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, budowę toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku hotelowym, oraz prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. w łazienkach.
Koszt realizacji projektu (wg umowy) to kwota 8.711.786,26 zł, koszt kwalifikowalny projektu wynosi 8.297.322,29 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wynosi 4.148.661,14 zł stanowiąc 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zobacz także

WYDARZENIA