2019 – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 6.5. – Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Uzdrowisko Ciechocinek S.A. otrzymało dofinansowanie dla projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku”.

W dniu 6 czerwca 2019 roku została podpisana umowa nr WP-II-D.433.6.3.2019 dofinansowania ww. projektu, który został zarejestrowany pod numerem RPKP.06.05.00-04-0012/18. Inwestycja będąca przedmiotem projektu obejmuje remont tężni nr 1, tężni nr 3 oraz budynku przepompowni solanki, a także ścieżek oraz terenu przy tężniach i przepompowni. Przeprowadzone zostaną również prace ogrodnicze terenów zielonych oraz zainstalowana zostanie instalacja do podświetlania tężni w porach wieczornych. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celu działania jakim jest wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie lub tworzenie nowych miejsc pracy dzięki wykorzystaniu endogenicznego potencjału regionu jakim jest uzdrowisko Ciechocinek.

Planowana łączna kwota inwestycji wynosi 21.639.140,67 zł w tym wydatki kwalifikowalne 17.631.025,46 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych i tym samym wynosi 14.986.371,64 zł.

Zobacz także

AKTUALNOŚCI